×

Diploma d'Expert en
Dret del Treball i Seguretat Social: Gestió Davant les Administracions Públiques

2a Edició
 • Ateses les reformes legals dels drets laborals i de Seguretat Social a Espanya, es fa imprescindible actualitzar el coneixement de cara a la pràctica professional.
 • Les importants competències que assumeixen les administracions públiques laborals i de la Seguretat Social fan necessari conèixer amb profunditat el mètode de gestió i la utilització de les eines tecnològiques per fer les gestions corresponents a l’àmbit del dret del treball i l’ocupació, la Seguretat Social i la immigració.
 • El sorgiment de noves formes de treball, la digitalització en el marc de les relacions laborals, els nous drets d’igualtat de gènere o les tendències del treball digne en l’àmbit europeu fan imprescindible estudiar-ne l’aplicació pràctica.
 • Davant les noves necessitats socials derivades de la crisi econòmica, cal conèixer les eines del sistema de la Seguretat Social que donen cobertura a les persones en situació de necessitat.
 • La importància dels moviments migratoris al món fa imprescindible una actualització sobre els drets i deures de les persones que els protagonitzen.
 • L’increment de la mobilitat dels treballadors i les empreses fa necessari conèixer què diuen les normes laborals per poder realitzar aquests desplaçaments.

Aquest diploma es divideix en dos cursos o diplomes d’expert:

a) Diploma d’Expert en Dret del Treball i Seguretat Social: Aplicació de la Normativa Laboral (6a edició)

Conté tres assignatures:

 • Mòdul 1. Dret Laboral: Noves Legislacions, Nous Drets (3 ECTS) 
 • Mòdul 2. Seguretat Social: el Sistema de Prestacions davant les Noves Realitats Socials (3 ECTS) 
 • Mòdul 3. Un Nou Repte: la Mobilitat de Treballadors, Migracions i Treball Transfronterer (3 ECTS) 

b) Diploma d’Expert de Gestió Laboral i Social davant les Administracions Públiques (2a edició)

Conté tres assignatures:

 • Mòdul 1. Gestions davant les Administracions Públiques Laborals (3 ECTS) 
 • Mòdul 2. Gestions davant Institucions de la Seguretat Social (3 ECTS) 
 • Mòdul 3. Gestions en Dret del Treball i Seguretat Social davant Tribunals de Justícia (3 ECTS) 

Les persones que es matriculin en el diploma d'expert "conjunt" han de cursar els dos diplomes d’expert, amb dues condicions:

1. Han d’assistir al 80 % de les sessions de cadascun dels diplomes.
2. Han de lliurar els treballs exigits en cada diploma.                                                                                                                                                            

Nota 1. L’alumnat que cursi un dels dos diplomes té dret a obtenir el diploma d’expert corresponent.

Nota 2. Les persones que s'haguessin matriculat en alguna de les 5 Edicions anterios del "Diploma d'Expert en Dret del Treball i Seguretat Social: Aplicació de la Normativa Laboral", tindrà convalidat aquest postgrau en el marc del Diploma d'Expert "conjunt" en Dret del Treball i Seguretat Social: Gestió davant les administracions publiques. En aquest sentit, si es matrícula del Diploma d'Expert en "Gestió Laboral i Social Davant les Administracions Públiques", obtindrà tant aquest darrer Diploma d'Expert com també el Diploma d'Expert conjunt.

Entitats promotores

Posa't al dia en legislació laboral, de Seguretat Social i d'Immigració

Tens algun dubte? contacta amb nosaltres
eventis