Reconeixement de crèdits

Què es pot reconèixer?

Només es poden reconèixer assignatures senceres. En cap cas es reconeixeran part d'assignatures. Aquestes s'han d'haver cursat en una altra universitat (crèdits cursats en altres estudis propis o oficials (màsters universitaris, màsters de formació permanent (títols propis), estudis de postgrau (diplomes d’especialització o d’expert/a) i microcredencials. En cap cas es reconeixeran assignatures de graus universitaris.

El màxim de crèdits que es podran reconèixer serà d'un 15% del total de crèdits dels estudis. En cas d'estructures modulars aquest percentatge no es podrà superar per cap de les titulacions/mòduls que formen l'estructura del programa.

En cap cas es podrà reconèixer el TFM o el treball final de postgrau ni part d'aquest.

Criteris pel reconeixement

Acadèmics:

– Només es poden reconèixer assignatures senceres (100%) que no donin lloc a títol.

– Els ECTS de les assignatures realitzades han de ser iguals o superiors als ECTS de les assignatures de les quals se'n sol·liciti el reconeixement.

– En el cas que el certificat aportat no sigui d'ECTS sinó d'hores, es faria el símil o equivalència amb els crèdits de l'estudi.

– Els estudis que es vulguin reconèixer s'han d'haver cursat en una altra universitat. Caldrà adjuntar la titulació i l'expedient acadèmic (el qual haurà d'incloure la durada de les assignatures fetes i el seu contingut).

Econòmics:

– Taxa de revisió d'expedient: Caldrà abonar 54,54€ en concepte d'estudi i revisió de la documentació.

– Taxa de reconeixement: Dels crèdits reconeguts, només es pagarà una taxa del 20% sobre el preu/ECTS de cada ECTS que es reconegui (el preu/ECTS es calcula dividint el preu del curs, sense tenir en compte cap mena de descompte, entre el nombre total d'ECTS del curs).

– Un cop enviada la sol·licitud i fet l'estudi de la documentació aportada, en comunicarem el resultat per correu electrònic.

Terminis de reconeixement

La persona que vulgui sol·licitar un reconeixement, l'haurà de sol·licitar abans de formalitzar el pagament de la matrícula del curs. En cap cas es podrà sol·licitar el reconeixement una vegada fet el pagament de la matrícula del curs.

Sol·licitud aquí